Yên Bái: Mục tiêu đến năm 2030 đô thị hóa chiếm đến 30%

12:34 21/08/2022

Yên Bái phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa đạt trung bình từ 28% đến 30%, có 26 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại II.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Yên Bái đến năm 2030 làm căn cứ trong việc lập quy hoạch, xây dựng các tiêu chí để đánh giá, phân loại đô thị, xây dựng các chương trình phát triển đô thị trong từng giai đoạn phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; góp phần từng bước xây dựng, quản lý và phát triển đô thị theo hướng bền vững, xanh, hài hòa, bản sắc, văn minh; đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, chủ động ứng phó thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao điều kiện sống của người dân.

yen-bai-muc-tieu

Một góc trung tâm TP.Yên Bái.

Tuy nhiên, quá trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái còn có những khó khăn, hạn chế đó là: Tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh còn thấp, hết năm 2021 đạt 20,28% (khu vực miền núi phía Bắc tỷ lệ đô thị hóa là 22%; tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc là 41%); tốc độ đô thị hóa nhanh nhưng chất lượng chưa cao; kết nối hạ tầng giữa đô thị với các vùng nông thôn còn nhiều yếu kém; kiến trúc khu vực đô thị thiếu bản sắc; các vấn đề phức tạp của quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị như nhà ở, lao động, việc làm nảy sinh; kết cấu hạ tầng đô thị (đặc biệt là hệ thống thu gom và xử lý nước thải) chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân; sự bất cập giữa quy hoạch đô thị với quy hoạch sử dụng đất và các quy hoach ngành, lĩnh vực; vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải, nước thải, thoát nước…; công tác quản lý trật tự xây dựng, sử dụng đất đai đô thị chưa hiệu quả.

Nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế nêu trên là do hệ thống văn bản pháp lý về phát triển, quản lý đô thị chưa hoàn chỉnh, còn nhiều bất cập (như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Xây dựng...); Nguồn lực dành đầu tư cho phát triển đô thị còn hạn chế; kết cấu hạ tầng đô thị phát triển có nơi còn chưa đáp ứng kịp thời với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội; một số vấn đề có tính toàn cầu, như ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu...gây ảnh hưởng lớn đến phát triển đô thị. Công tác quản lý, phát triển đô thị của một số địa phương chưa được quan tâm và xác định đúng tầm quan trọng. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức thực tiễn của một số cán bộ làm công tác quản lý, phát triển đô thị ở các địa phương còn hạn chế dẫn đến lúng túng trong triển khai các đề án, chương trình phát triển đô thị theo kế hoạch.

Để đảm bảo thực hiện mục tiêu phát triển đô thị tỉnh Yên Bái đến năm 2030, UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tập trung triển khai một số nhiệm vụ bám sát quan điểm chỉ đạo, định hướng và nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu trong Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Chương trình hành động số 89-Ctr/TU ngày 20/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị; Chương trình phát triển đô thị tỉnh Yên Bái đến năm 2030 theo Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, thực tiễn và yêu cầu phát triển đô thị của tỉnh, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển đô thị trong từng giai đoạn phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Cùng với đó, các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai kế hoạch, lộ trình phát triển, nâng loại đô thị tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025 và đến năm 2030, trong đó cụ thể hóa các quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan; đảm bảo mục tiêu phát triển đô thị phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phân loại đô thị; phấn đấu xây dựng và phát triển đô thị theo kế hoạch nâng loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021.

Đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển đô thị bền vững theo quy hoạch, kế hoạch; xây dựng và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng sống tại đô thị. Phát triển kiến trúc đô thị bền vững theo hướng, xanh, thông minh, giàu bản sắc; các yếu tố văn hóa đặc trưng vùng miền phải được giữ gìn và phát huy. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện.

Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt trung bình 26-28%, toàn tỉnh có 22 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại II (thành phố Yên Bái); 1 đô thị loại III (thị xã Nghĩa Lộ); 3 đô thị loại IV (Thị trấn Cổ Phúc,Thị trấn Yên Bình và thị trấn Mậu A) và 17 đô thị loại V.

Đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa đạt trung bình từ 28% đến 30%, toàn tỉnh có 26 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại II (thành phố Yên Bái); 1 đô thị loại III (thị xã Nghĩa Lộ); 4 đô thị loại IV (thị trấn Cổ Phúc, thị trấn Yên Bình, thị trấn Mậu A, thị trấn Yên Thế) và 20 đô thị loại V.

Vui lòng xem tiếp sau quảng cáo...
Tin cùng chuyên mục
Tin mới